Toelating tot het St. Bonifatiuscollege schooljaar 2018-19.

Hier volgt in het kort een uitleg van onze toelatingsprocedure. Deze toelatingsprocedure maakt deel uit van de zogenaamde POVO-procedure (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Utrechtse onderwijsbesturen en de gemeente Utrecht over een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (naarhetvo.nl).

Download via de website naarhetvo.nl de POVO-ouderbrochure  met o.a. meer informatie over de POVO-procedure.

1. Toelatingscriteria

Conform de POVO-procedure wordt de leerling toegelaten op basis van het advies afgegeven door de leerkracht van groep 8 van de basisschool. Dit advies is mede gebaseerd op het leerlingvolgsysteem (LVS) van de basisschool.

Voor toelating tot onze havo/vwo-brugklas is een havo- of een vwo-advies van de basisschool vereist.

Voor toelating tot onze gymnasiumafdeling is een vwo- of gymnasiumadvies van de basisschool vereist.

2. Aanmeldingsformulier

Aanmeldingen vinden digitaal plaats door de basisschool via Onderwijs Transparant. Dit geldt ook voor scholen in de directe omgeving van Utrecht zoals Bunnik, Houten, De Bilt, Bilthoven, Nieuwegein, IJsselstein, Maarssen, Breukelen. Voor scholen buiten deze regio moet gebruik gemaakt worden van ons eigen aanmeldingsformulier. U kunt dit per e-mail aanvragen bij de secretaresse mevr. M. ‘t Hoen (m.thoen@boni.nl).

3. Overaanmelding en loting

Bij een eventuele overaanmelding voor de gymnasiumklassen en/of voor de havo/vwo-klassen wordt er geloot onder de plaatsbare leerlingen. We werken daarin op 2 niveaus. Gezien de historie van de school is het wenselijk om een havo-afdeling in stand te houden die ongeveer een derde bedraagt van het totaal aantal leerlingen. Vandaar dat er zowel voor een havo-aanmeldgroep als voor een vwo-aanmeldgroep geloot kan worden.

Er zijn circa 77 plaatsen beschikbaar voor leerlingen met een havo-advies; voor de leerlingen met een vwo-advies zijn er in totaal circa 157 plaatsen, waarbij we uitgaan van 60 leerlingen met een gymnasium-advies. In geval van overaanmelding geldt de regel dat broertjes en zusjes van leerlingen die op dat moment al zijn ingeschreven op het St. Bonifatiuscollege voorgaan.*) Verder geldt de regel dat plaatsbare leerlingen uit de gemeente Utrecht voorrang hebben boven leerlingen uit andere gemeenten. Wanneer er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ook leerlingen uit de regio ingeschreven worden, mits zij plaatsbaar zijn. Dat geldt voor alle aanmeldgroepen.

Mocht het zo zijn dat er op meerdere Utrechtse scholen geloot moet worden, dan mag zowel een Utrechtse leerling als een leerling uit de regio maar op één school meeloten. Bij een overaanmelding wordt na de loting een wachtlijst aangelegd. De wachtlijst vervalt op 30 mei. Na die datum vinden in principe geen verschuivingen meer plaats.

*) van de 226 leerlingen zijn dit schooljaar 34 leerlingen via de broertjes/zusjesregeling geplaatst.

4. Rectorsplaats

De schoolleiding behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van de hierboven beschreven procedure. De toelatingscommissie geeft dan een advies aan de rector, waarop deze beslist over plaatsing.

5. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt met nadruk gevraagd contact op te nemen met de zorgcoördinator Corine Lancel (c.lancel@boni.nl) om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Doel van het intakegesprek is om wederzijds te verkennen of het St. Bonifatiuscollege een goede plaats is voor de betreffende leerling.

6. Tijdschema

De aanmelding start op 22 februari 2018. Inschrijvingen (via de basisschool of rechtstreeks voor leerlingen van buiten Utrecht) moeten uiterlijk 15 maart binnen zijn bij de administratie van het St. Bonifatiuscollege.

Op donderdag 5 april volgt het toelatingsbesluit.

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdelingsleiders van de brugklas, Holger Baur (havo/atheneum, h.baur@boni.nl) en Laurens Koppers (gymnasium, l.koppers@boni.nl).