Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat ouders en/of leerlingen grote problemen hebben met de manier waarop zaken op school worden behandeld. Daarvoor is er de klachtenregeling.

Volgens de klachtenregeling van de Willibrord Stichting wordt onder een klacht verstaan: het expliciet benoemen van een ongewenste schoolgerelateerde situatie die veranderd moet worden in het belang van zowel goed en veilig onderwijs als van iedereen die daarbij betrokken is.
 
Uiteraard is het de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op school tussen leerlingen, ouders, personeel, schoolleiding en alle overige bij school betrokken personen in eerste instantie op schoolniveau opgelost worden.

Wij gaan ervan uit dat de klager altijd eerst in gesprek gaat met degene tegen wie de klacht gericht is en pas daarna met de afdelingsleider of de leidinggevende van degene tegen wie de klacht gericht is.

Als de klacht gevoelige informatie betreft, die men niet direct bij de betrokkene wil neerleggen dan is het ook mogelijk de contactpersonen te benaderen (mevrouw J. Nij Bijvank of de heer D. van den Bosch). Ook zij kunnen de klager zo nodig doorverwijzen.

Als de klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan de klacht op schoolniveau rechtstreeks aan de rector worden voorgelegd. Zie voor de procedure de officiële klachtenregeling hieronder.
 
Hanneke Schreuder,
rector St. Bonifatiuscollege

Download hier de klachtenregeling van de Willibrord Stichting (pdf)