Het St. Bonifatiuscollege (“Boni”) is een middelbare school voor havo, atheneum en gymnasium in Utrecht. Het Boni heeft een veilige en prettige sfeer. We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en talenten van alle leerlingen. Docenten hebben het beste met onze leerlingen voor, denken met hen mee en geven hun goede begeleiding bij het werken in de klas. Wij werken met moderne media en organiseren veel culturele activiteiten en schoolevenementen.

Vanuit een gewortelde traditie van gedegen klassikaal onderwijs willen we de betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen bevorderen door hen meer maatwerk en keuzeruimte te bieden. Dat betekent voor ons dat we de leerbehoefte van de leerling steeds meer centraal stellen in ons onderwijs. Met ingang van schooljaar 2021-2022 werken wij op het Boni met een flexrooster.

Kernwaarden

Het onderwijs op het St. Bonifatiuscollege is gebaseerd op drie kernwaarden: kwaliteit, diversiteit en verbondenheid

Kwaliteit is een van onze drie pijlers. In de les en tijdens buitenlesactiviteiten bieden wij leerlingen een krachtige leeromgeving met een rijk aanbod aan leerbronnen en verschillende werkvormen. We vinden het belangrijk dat leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces en daarbij zelf keuzes kunnen maken. Dit eigenaarschap van het leerproces bevordert de motivatie.

Een krachtige leeromgeving houdt in dat de docent de regie heeft over het leren van leerlingen. Hij draagt zorg voor de juiste steun, sturing en inspiratie zodat leerlingen gestimuleerd worden hun mogelijkheden door continue ontwikkeling van het plezierig en veilig schoolklimaat dat onze school vanuit haar rijke traditie kent. “Niet voor de school, maar voor het leven” is geen stoffig gezegde maar wordt iedere dag opnieuw voorgeleefd door onze medewerkers die vanuit een warm pedagogische houding communiceren met onze leerlingen.

De tweede pijler is diversiteit. Onze leerlingenpopulatie is heel divers. Het Boni is een gemeenschap waar iedereen welkom is. Kenmerkend bij ons op school is de ‘Boni-sfeer’. Die sfeer is open: er is ruimte voor ieders eigenheid. Niet één mens is hetzelfde. Ook op het Boni weten we dat leerlingen verschillen in leeftijd, sekse, rijpheid, sociale en culturele achtergrond, belangstelling en talenten. Leerlingen verschillen in leerstijl en motivatie. Leerlingen met een meer betekenisgerichte leerstijl laten meer intrinsieke motivatie zien; zij hebben baat bij meer keuzeruimte en uitdaging. Leerlingen met een meer ongerichte leerstijl zijn juist meer gebaat bij een structuur die scherp gekaderd ruimte biedt met duidelijke grenzen.

We willen een schoolgemeenschap zijn voor leerlingen en medewerkers waarin verschillende opvattingen, overtuigingen en temperamenten met elkaar samenwerken. Hierbij past een open venster, dat uitkijkt op de wereld buiten de school. Wij trekken graag die wereld in, met een open vizier.

De derde pijler is verbondenheid. We onderwijzen en begeleiden onze leerlingen op weg naar hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers van onze democratische samenleving, die aandacht en betekenis hebben en willen hebben voor de ander. Aandacht voor elkaar is een belangrijk richtsnoer voor het voorbeeldgedrag dat onze medewerkers iedere dag voorleven aan onze leerlingen. Verbondenheid en aandacht voor elkaar blijft niet beperkt tot binnen de schoolmuren. Zorg voor het milieu, hulp bieden aan anderen die onze steun hard nodig hebben, zien wij als belangrijke pijlers voor burgerschapsvorming.

De volledige omschrijving van onze missie en visie is in onze schoolgids te raadplegen.

Meer informatie over het flexrooster is hier te vinden.

Profilering van het St. Bonifatiuscollege