Alle ouders/verzorgers van leerlingen op het St. Bonifatiuscollege zijn automatisch lid van de oudervereniging. Vanuit de oudervereniging wordt ieder schooljaar een Ouderraad samengesteld. Deze bestaat uit ongeveer twintig leden. De Ouderraad bespreekt zaken die ouders en leerlingen raken met de schoolleiding en de leerlingenraad. Ouders kunnen daarnaast met vragen en zorgen bij de Ouderraad terecht. Dit kan persoonlijk, tijdens de Ouderavonden op school. Leden van de Ouderraad zijn dan in de hal van het hoofdgebouw aanwezig bij de tafel met koffie & thee. Of via e-mail: ouderraad@boni.nl.


De BOB

Het Boni-Ouderbulletin (“BOB”) is een uitgave van de oudervereniging van het St. Bonifatiuscollege voor en door ouders. Het blad bevat allerlei informatie over meer en minder actuele onderwerpen die voor ouders relevant zijn. De BOB verschijnt 3x per jaar en wordt via de leerlingen mee naar huis gegeven, meestal met de rapporten. Lees meer>

Boniouderbulletin


Brugklasouderoverleg (BKO)

De Ouderraad van het Boni organiseert ieder jaar in november het BrugKlasouder-Overleg. Uw kind zit dan enkele maanden op de middelbare school en maakt veel veranderingen door, zowel op school als thuis. Dit is een goed moment voor ouders om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen aan de brugklasleider.


Algemene Ledenvergadering

Eens per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging plaats. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u t.z.t. per mail. Alle ouders zijn hier van harte welkom.