Unesco streeft naar meer vrede in de wereld en vindt dat onderwijs, wetenschappen en cultuur daarvoor de basis moeten leggen. Klik hier voor een korte film over Unesco.
Het Bonifatiuscollege ondersteunt deze missie en is sinds juni 2009 officieel lid van het ASP-netwerk van Unesco-scholen. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid, vrede en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het Unesco-profiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk van ongeveer 9700 scholen. Unesco-thema´s komen structureel en schoolbreed aan de orde in deze scholen. Wij proberen onze leerlingen vertrouwd te maken met vier Unesco-thema´s in vaklessen, thema´s van de profielwerkstukken, projecten, internationalisering en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Internationalisering

De schoolleiding heeft al in 2002 internationalisering (Intercultureel leren en wereldburgerschap) als een speerpunt van haar beleid geformuleerd. Het St. Bonifatiuscollege opereert internationaal in het Europees voortgezet onderwijs teneinde de leerlingen de kans te geven internationale ervaringen op te doen, ze kennis te laten maken met andere culturen, hun talenkennis te vergroten en hun individuele ontplooiing te stimuleren. Het onderwijs houdt niet op buiten de vier muren van het St. Bonifatiuscollege. Internationalisering is het in praktijk brengen van een attitudeverbetering, kennisoverdracht en sociale vaardigheden die het St. Bonifatiuscollege met het onderwijs beoogt te realiseren bij onze leerlingen. Dat betekent o.a. uitwisseling met andere scholen in Europa.

Duurzaamheid

Het Bonifatiuscollege zet zich in om de negatieve impact op de leefwereld, dichtbij en verder van school, zo klein mogelijk te maken. Dat doen we door in contact te blijven met lokale partijen zoals supermarkten over het afvalprobleem, maar ook door projecten zoals het rot-op-zooidag en de warmetruiendag. We zijn bezig met recyclen en ons verwarmingsbeleid Bij een aantal verschillende vakken wordt duurzaamheid aan de orde gebracht. Bij Natuurkunde gaat het bijvoorbeeld over efficientie en isolatie, bij biologie over de impact op ecosystemen, bij ANW over alternatieve energiebronnen etc. We proberen de verschillende lesmaterialen over duurzaamheid steeds van hetzelfde label te voorzien, (zie boven het kopje ‘duurzaamheid’) om zo herkenbaarheid voor leerlingen te verhogen. In het kader van het Unesco-profiel worden de thema’s van de Unesco gebruikt als thema’s voor de profielwerkstukken in de eindexamenklassen. Dit verhoogt het bewustzijn van een bepaald onderwerp bij deze leerling zelf, maak ook bij de leeftijdsgenoten aan wie de profielwerkstukken worden gepresenteerd.

Vrede en mensenrechten

Het Bonifatiuscollege zet zich ook in voor vrede en mensenrechten. Het moderaat en de Boni-actie zijn voorbeelden van hoe de school probeert haar leerlingen bewust te maken van deze derde Unesco-doelstelling. De uitwerking van dit thema is te herkennen aan een aantal activiteiten. Sinds 1990 organiseert de school jaarlijks een reis naar de internationale broedergemeenschap van Taizé waar duizenden jongeren uit de gehele wereld bijeenkomen om gedurende een week of langer samen, te (be)leven, te praten en zo kennis te maken met inzichten, culturen, godsdienstbelevingen etc. uit andere culturen. Verder tijdens de zogenaamde ‘Boni-actie’, voorafgaand aan de vastenperiode, besteedt de school tijdens lessen en in de pauzes aandacht aan een project in de derde wereld. Een aantal jaren geleden hebben de leerlingen uit de moderatuurcommissie een ruimte ingericht als bezinningsruimte, hier ligt de koran naast de bijbel en is er plek voor die leerlingen die in het kader van het vasten/ de ramadan behoefte hebben aan een plek waar ze kunnen bidden en zich kunnen bezinnen op voor hen relevante levensvragen.