Logo 1922

Logo St. Bonifaciuslyceum 1922

Archief van het St. Bonifacius-Lyceum / St. Bonifatiuscollege te Utrecht

Hieronder een overzicht van de archiefstukken van 1922 tot 2016.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de heer Drubbel via a.drubbel(a)boni.nl. Deze maakt dan vervolgafspraken.

-Een uitgebreide inventaris (in pdf) is hier te downloaden.

-Er is ook een inventaris van het beeldarchief (in pdf) te downloaden. Dit bevat een overzicht van foto’s, dia’s, videobanden, cassettebandjes, dvd’s, cd’s, parafernalia en tekeningen in het archief van het St. Bonifatiuscollege.

Er is ook een lijst met namen van voormalige personeelsleden. I.v.m. privacy wordt deze lijst niet op de website gepubliceerd.

Nieuwbouw 1960

Brugklasgebouw 2006

Kromme Nieuwegracht, eerste schoolgebouw 1922

 

INHOUDSOPGAVE VAN HET ARCHIEF VAN HET ST. BONIFATIUS-COLLEGE

 1. GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOL

 

 1. DAGELIJKSE LEIDING VAN DE SCHOOL

2.1 ALGEMEEN

2.2 NOTULEN VAN STAFVERGADERINGEN

2.3 DIRECTIE

2.4 TOEKOMST VAN DE SCHOOL

2.4.0 commissie toekomst van de school

2.4.1 maatregelen ten aanzien van scholenbouw

2.4.2 fusie met St. Gregorius

2.4.3 probleem van twee gebouwen

2.4.4 herschikking VO in Utrecht

2.5 BELEIDSSTRUCTUUR

2.6 UITTREKSEL STAFNOTULEN EN WEEKBULLETIN

2.7 TAAKVERDELING SCHOOLLLEIDING

 

 1. BESTUUR VAN DE SCHOOL

 

 1. GEBOUWEN

4.0 VOORSTELLEN VOOR HUISVESTING

4.1 GEBOUWEN AAN KROMME NIEUWE GRACHT

4.2 CONCENTRATIE VAN DE SCHOOL IN ÉÉN GEBOUW: BURG. FOCKEMA     ANDREAELAAN 7

4.3 HUUR EN VERHUUR

4.3.0 algemeen

4.3.1 avondschool

4.3.2 Huur Rubenslaan

4.4 GEBOUW BURG. FOCKEMA ANDREAELAAN 7

4.4.0 algemeen

4.4.1 binnenplaats

4.4.2 kantine

4.4.3 lokaal handvaardigheid

4.4.4 noodlokalen

4.4.5 gymzalen

4.4.6 scheidingsmuur binnenplaats

4.5 UITBREIDING SCHOOL

4.6 PLANMATIG BEHEER

4.7 BURGEMEESTER FOCKEMA ANDREAELAAN 9

 

 1. FINANCIEEL BEHEER

5.1 ALGEMEEN

5.2 FINANCIËLE STUKKEN RIJK

5.2.1 subsidie

5.2.2 gespecificeerde staat van uitgaven

5.2.3 aanvragen bij en beschikkingen van het ministerie

5.3 VERDELING OPBRENGST VERKOOP GEBOUWEN KROMME NIEUWE GRACHT

5.4 FINANCIËLE COMMISSIE

5.5 BEGROTINGEN

5.6 FINANCIEEL VERSLAG

5.7 GELDLENINGEN

5.8 SCHOOLGELD EN OUDERBIJDRAGEN

5.9 OVERSCHRIJDINGSBIJDRAGEN

5.10 STEUNSTICHTING

5.11 STUDIEFINANCIERING

5.12 VERZEKERINGEN

5.13 KASBOEKEN

5.14 COA, ROAB, DYADE

5.15 VAN DIJKS BOEKHUIS

 

 1. LERAREN EN OVERIG PERSONEEL

6.0 ALGEMEEN

6.1 STRESS BESTRIJDING

6.2 HOSPITANTEN.SCHOOLPRACTICUMDOCENTEN

6.3 BEGELEIDING NIEUWE DOCENTEN

6.4 KLASSENLERAARSCHAP/MENTORAAT

6.5 HUISWERK, HUISWERKKLAS EN BIJLES

6.6 RECHTSPOSITIE GODSDIENSTLERAREN

6.7 RECHTSPOSITIE PERSONEEL

6.7.1 algemeen

6.7.2 brieven van Titus Brandsma

6.8 SALARISMAATREGELEN

6.9 REORGANISATIE ADMINISTRATIE EN SALARISADMINISTRATIE

6.10 DIENSTPLICHT

6.11 NASCHOLING

6.12 PUNTENSYSTEEM

 

 1. LEERLINGEN

7.1 ALGEMEEN

7.2 TRIUMVIRAAT

7.3 VORMING

7.4 LEERLINGENBESTUUR/LEERLINGENRAAD/LEERLINGENPARLEMENT

7.5 ACTIES

7.6 DECLAMATIEWEDSTRIJDEN

7.7 MUZIEK

7.8 TONEEL

7.9 SCHOOLFEESTEN

7.10 SPORT

7.11 EXCURSIES, KAMPEN EN REIZEN

7.12 DECANAAT

7.13 OVERBLIJFMOGELIJKHEID

7.14 SCHOOLPSYCHOLOOG

7.15 SEKSUELE VOORLICHTING

7.16 LEERLINGENAANTALLEN

7.17 ONDERWIJSRESULTATEN

7.18 RAPPORTVERGADERINGEN

7.19 TOELATING

7.20 OVERGANGSNORMEN

7.21 VOORLICHTING OVER SCHOOL EN STUDIERICHTINGEN

7.22 GEBRUIK BOEKEN

7.23 SCHOOLBLAD STEMMEN

7.24 VOORLICHTING OVER ALCOHOL EN DRUGS

7.25 STUDIE- EN LEESZAAL

7.26 DISCUSSIECLUB

7.27 VERSCHILLENDE DRAAIBOEKEN

7.28 DYSLEXIE

7.29 VERTROUWENSPERSOON

 

 

 1. ONDERWIJS

8.0 ALGEMEEN

8.1 SECTIES

8.2 OVERLEG STAF – SECTIEVOORZITTERS

8.3 INTERSECTIEOVERLEG

8.4 SCHOOLWERKPLAN

8.5 HAVO

8.6 BRUGKLAS

8.7 H.B.S.

8.8 ONGEDEELD VWO

8.9 VERLENGDE BRUGPERIODE

8.10 SCHAKELKLAS

8.11 FACULTATIEVE VAKKEN

8.12 DE TWEEDE FASE

8.13 ONDERWIJSKUNDIGE VERNIEUWING

8.14 SCHOOLWERKPLAN

8.15 CIJFERGEVING

8.16 STUDIEDAGEN DOCENTEN

8.17 NIET-EXAMENVAKKEN

8.18 BASISVORMING

8.19 KWALITEITSZORG

8.20 INTERNATIONALISERING

8.21 ICT

8.22 GYMNASIUM

 

 1. EXAMENS

9.0 ALGEMEEN

9.1 EINDEXAMENOPGAVEN

9.2 TOELATINGSEXAMENS

9.3 DEELNEMERS EINDEXAMEN

9.4 LAATSTE SCHOOLDAG

 

 1. FEESTELIJKHEDEN

10.0 ALGEMEEN

10.1 TWEE VERSIES VAN HET LYCEUMLIED

10.2 UITNODIGING VOOR HET VOLTOOIDE ST. BONIFATIUS-LYCEUM

10.3 LUSTRA

10.4 JUBILEA

10.5 AFSCHEID PERSONEEL

 

 1. SCHOOLVERENIGINGEN

11.1 CHARLES DE FOUCAULDTROEP

11.2 LYCEÏSTEN KUNSTKRING “PRO ARTE”

11.3 OUD-LEERLINGEN

11.4 STUURGROEP

11.5 OUD-DOCENTEN/MEDEWERKERS

 

 1. KATHOLICITEIT

12.1 ALGEMEEN

12.2 MODERATOR

12.3 GESPREKSAVONDEN

12.4 WERKGROEP MODERATUUR

12.5 WERKGROEP LITURGIE

12.6 STUDENTENPASTORAAT

 

 1. INSPRAAK

13.1 SCHOOLRAAD

13.2 RONDVRAAG EN PLENAIRE VERGADERING

13.3 LERARENRAAD

13.4 ODERCOMITÉ/OUDERRAAD

13.5 BELEIDSRAAD

13.6 MEDENZEGGENSCHAPSRAAD/GEMEENSCHAPPELIJKE MR

13.7 OVERLEG BESTUUR STAF EN BESTUUR LERARENRAAD

 

14. HALL OF FAME

Programma schooljaar 1922-1923