Gezondheidsmonitor jeugd 2021

De impact van corona op gezondheid en welzijn van jongeren in beeld!

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. De GGD-en in Nederland willen de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart brengen. De gemeente Utrecht voert daarom in samenwerking met de GGD regio Utrecht in september-oktober 2021 een online vragenlijstonderzoek uit onder leerlingen van klas 2 en 4 voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd; de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Waarom dit onderzoek?

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd levert veel informatie op over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs en de impact van corona. De school ontvangt een eigen schoolrapportage met informatie die gebruikt kan worden voor het gezondheidsbeleid van de school. De gemeentelijke cijfers geven richting aan het beleid van de gemeenten in de regio Utrecht rondom gezondheid. Ook worden de uitkomsten met professionals en organisaties in de stad gedeeld en besproken. Omdat alle GGD-en in Nederland deze monitor uitvoeren, levert deze ook landelijke cijfers op die gebruikt worden in het landelijke gezondheidsbeleid. De GGD-en werken samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor doorgaans één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ouders/verzorgers en leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek.

Heeft u vragen? Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Dan kunt u contact opnemen met Kim Wiegertjes (onderzoeker gemeente Utrecht) via kim.wiegertjes@utrecht.nl of telefoon 030 187 03 544. Of kijk op onze website https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/ bij Gezondheidsmonitor Jeugd.